Les Couleurs d’une Estampe: Ex-libris Japonais Contemporains

CHF 36,00

Catégorie : Étiquettes : , ,

Description

Col­lec­tif d’artistes:
Haman­ishi Kat­sunori; Hara Yyoshiaka;Inoue Katsue;Itow Taku­mi; Kanamori Yoshi; Katano Set­suko; Mat­sub­ara Hideko & Kune­mit­su; Ohmo­to Yasushi; Okamo­to Ryu­sei (Yoshi­mi); Saito Osamu; Sano Takao; Taru Hiroshi; Tomu­ra Shige­ki; Tsu­ru­sawa Kieko; Ueda Isao; Yamata­ka Nob­boru; Yanagi­da Motoi; Yoshi­da Masa­ki; Yoshi­mo­to Masayuki.

Ouvrage trilingue: Français; Anglais; Allemand

Nom­bre de pages: 186
Année de paru­tion: 2006
For­mat : 16.5 X 23.5

Informations complémentaires

Auteurs

Burch J., Junod Benoît, Uchida I.